FANDOM


Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn 1
(liên quan đến lựa chọn cấp độ 10)
Bù nhìn
Scarecrow
Phân tăng chất lượng loại 1
Basic Fertilizer
Máy đánh trứng
Mayonnaise Machine
Hàng rào đá
Stone Fence
Vòi tưới loại 1
Sprinkler
Nhà nuôi ong
Bee House
Phân tăng trưởng 10%
Speed-Gro
Bữa trưa của nông dân
Farmer's Lunch
Thùng làm mứt
Preserves Jar
Đá giữ̉ nước loại 1
Basic Retaining Soil
Hàng rào sắt
Iron Fence
Rancher
Rancher

Giá trị sản phẩm từ vật nuôi tăng 10%.

Tiller
Tiller

Giá trị sản phẩm từ nông sản tăng 10%.

Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 7 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Theo Rancher Theo Tiller
Máy làm pho mát
Cheese Press
Hàng rào gỗ cứng
Hardwood Fence
Vòi tưới loại 2
Quality Sprinkler
Khung cửi
Loom
Đá giữ̉ nước loai 2
Quality Retaining Soil
Máy ép dầu
Oil Maker
Thùng làm rượu
Keg
Phân tăng trưởng 25%
Deluxe Speed-Gro
Máy tách hạt giống
Seed Maker
Vòi tưới loại 3
Iridium Sprinkler
Phân tăng chất lượng loại 2
Quality Fertilizer
Coopmaster
Coopmaster

Vật nuôi trong Coop tăng độ thân thiện nhanh hơn. Thời gian ấp trứng giảm còn 1 nửa.

Artisan
Artisan

Giá trị artisan tăng 50%

Shepherd
Shepherd

Vật nuôi trong Coop tăng độ thân thiện nhanh hơn. Cừu mọc lông nhanh hơn.

Agriculturist
Agriculturist

Tăng 10% tốc độ phát triển của nông sản.