FANDOM


Phân bón có nhiều ảnh hưởng khác nhau đến sự phát triển của hạt giống .Hầu hết phân bón đều phải bón trước khi cho hạt giống vào và sau khi cuốc đất lên (trừ vài trường hợp ngoại lệ).

Loại phân bón

Hình ảnh Tên Mô tả Mua Bán Chế tạo Cấp độ Farming
Basic Fertilizer Basic Fertilizer

(Phân bón cơ bản)

Tăng chất lượng đất một ít, tăng xác suất được trái chất lượng. Bỏ vào đất chưa trồng và đã cuốc. Coin Icon100g Coin Icon2g Sap Sap (2) Lv 1
Quality Fertilizer Quality Fertilizer

(Phân bón loại tốt)

Tăng chất lượng đất một, Tăng xác suất được trái chất lượng. Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc. (~10% bình thường / ~30% bạc / ~60% vàng). Coin Icon180g Coin Icon10g Sap Sap (2)

Fish Fish (1)

Lv 9
Basic Retaining Soil Basic Retaining Soil

(Đất giữ nước cơ bản)

Đất này có xác suất giữ nước qua đêm. Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc. Coin Icon100g Coin Icon4g Stone Stone (2) Lv 4
Quality Retaining Soil Quality Retaining Soil

(Đất giữ nước loại tốt)

Đất này có xác suất giữ nước tốt khi qua đêm. Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc. Coin Icon200g Coin Icon5g Stone Stone (3)

Clay Clay (1)

Lv 7
Speed-Gro2 Speed-Gro

(Phân phát triển cơ bản)

Kích thích sản xuất lá. Tăng tốc độ phát triển tối thiểu 15%, bón vào đất canh tác. Không có tác dụng giữa các vụ mùa của cây trồng đa thu hoạch. Coin Icon80g Coin Icon20g Pine Tar Pine Tar (1)

Clam Clam (1)

Lv 3
Deluxe Speed-Gro Deluxe Speed-Gro

(Phân phát triển nâng cấp)

Kích thích sản xuất lá. Tăng tốc độ phát triển tối thiểu 25%, bón vào đất canh tác. Không có tác dụng giữa các vụ mùa của cây trồng đa thu hoạch. Coin Icon180g Coin Icon40g Oak Resin Oak Resin (1)

Coral Coral (1)

Lv 8