FANDOM


 
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Công thức Công thức Công thức: Công thức: Chọn 1
(Ảnh hưởng đến lựa chọn cấp 10)
Hạt giống dại (mùa xuân)
Wild Seeds (Sp)
Bánh hạt giống
Field Snack
Survival Burger
Survival Burger
Thùng lấy nhựa cây
Tapper
Lò nung than gỗ
Charcoal Kiln
Hạt giống dại (mùa hè)
Wild Seeds (Su)
Forester
Forester

Giá trị gỗ tăng thêm 50%.

Gatherer
Gatherer

Có cơ hội thu hoạch gấp đôi sản phẩm từ kĩ năng lâm nghiệp.

Chặt cây rơi thêm hạt giống
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10
Công thức Công thức Công thức Công thức Chọn Forester Chọn Gatherer
Cột thu lôi 
Lightning Rod
Hạt giống dại (mùa thu)
Wild Seeds (Fa)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới biển)
Warp Totem Beach
Hạt giống dại( mùa đông )
Wild Seeds (Wi)
Cọc dịch chuyển nhanh (Tới núi)
Warp Totem Mountains
Cọc dịch chuyển nhanh (về nông trại)
Warp Totem Farm
Cọc gọi mưa
Rain Totem
Lumberjack
Lumberjack

Cây thường đôi khi sẽ rơi ra gỗ cứng.

Botanist
Botanist

Sản phẩm thu lượm luôn là sao Iridium

Tapper Icon
Tapper

Nhựa cây tăng 25% giá trị.

Tracker
Tracker

Xác định vị trí của đồ thu lượm khi thấy.