FANDOMXưởng Rèn là nơi mua bán quặng, nâng cấp công cụ và phá vỡ tinh thể. Đây còn là nhà của thợ rèn Clint.

Hàng hóa

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Copper Ore Copper Ore (Quặng đồng) Một quặng phổ biến có thể được nung chảy thành thỏi. Gold Coin Icon75g
Iron Ore Iron Ore (Quặng sắt) Một quặng khá phổ biến có thể được nung chảy thành thỏi. Gold Coin Icon150g
Coal Coal (Than) Một cục đá dễ cháy hữa ích cho việc tái tạo và luyện kim. Gold Coin Icon150g
Gold Ore Gold Ore (Quặng vàng) Một quặng quý có thể được nung chảy thành thỏi Gold Coin Icon400g

Nâng cấp công cụ

Clint có thể nâng cấp công cụ của bạn từng bước. Cuốc đất, rìu, cuốc chim và bình tưới nước có thể nâng cấp được 4 lần. Phải mất 2 ngày để nâng cấp một lần.


Rìu đồng cho phép chặt gốc cây lớn trên nông trại của bạn. Rìu sắt giúp bạn chặt các thân cây gỗ lớn. Việc nâng cấp rìu làm giảm số lần chặt cần thiết để đốn cây.

Cuốc chim đồng cho phép bạn phá những tảng đá lớn trong mỏ. Những tảng đá đó cho bạn 10 đá. Nó làm giảm số lần đập cần thiết cho những tảng đá khác.

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Copper Hoe Copper Pickaxe Copper Axe Copper Watering Can Công cụ bằng đồng Copper Bar Copper Bar (5) Gold Coin Icon2.000g
Steel Hoe Steel Pickaxe Steel Axe Steel Watering Can Công cụ bằng thép Iron Bar Iron Bar (5) Gold Coin Icon5.000g
Gold Hoe Gold Pickaxe Gold Axe Gold Watering Can Công cụ bằng vàng Gold Bar Gold Bar (5) Gold Coin Icon10.000g
Iridium Hoe Iridium Pickaxe Iridium Axe Iridium Watering Can Công cụ bằng Iridium Iridium Bar Iridium Bar (5) Gold Coin Icon25.000g

Đập mở Geodes (Hốc tinh)

Bạn có thể trả tiền cho Clint để ông phá vỡ các Hốc tinh này cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy Đá quý và Khoáng sản bên trong, cũng như các tài nguyên thông thường như đá và than.

Hình ảnh Tên Mô tả Vị trí
Geode Geode Thợ rèn có thể phá vỡ thứ này ra cho bạn. Gold Coin Icon25g
Frozen Geode Frozen Geode Thợ rèn có thể phá vỡ thứ này ra cho bạn. Gold Coin Icon25g
Magma Geode Magma Geode Thợ rèn có thể phá vỡ thứ này ra cho bạn. Gold Coin Icon25g
Omni Geode Omni Geode Thợ rèn có thể phá vỡ thứ này ra cho bạn. Đây là tinh thể chứa nhiều các loại khoáng sản. Gold Coin Icon25g